Censo das poboacións reproductoras de corvo mariño, gaivota patiamarela, gaivota escura e gaivotón, e seguimento remoto de corvos mariños no Parque Nacional Marítimo e Terrestre das illas Atlánticas de Galicia en 2019

Munilla, I. e Lapeña, F. 2019. Censo das poboacións reproductoras de corvo mariño, gaivota patiamarela, gaivota escura e gaivotón e seguimento remoto de corvos mariños no Parque Nacional Marítimo e Terrestre das illas Atlánticas de Galicia en 2019. Parque Nacional Marítimo e Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. Outubro 2019.


RESUMO

Corvo mariño (P. aristotelis)

 • A poboación reprodutora de corvo mariño no Parque Nacional en 2019 estimouse en 962 parellas repartidas en oito colonias principais. Esta poboación representa o 68% do censo galego da especie.
 • O 64% da poboación amoreouse no arquipélago de Ons, o 31% no arquipélago de Cíes e o 7% restante en Sagres. A colonia máis numerosa é Ons Norte con 581 parellas, máis da metade das estimadas para o conxunto do Parque.
 • O número de parellas censadas supón un lixeiro ascenso (69 parellas, 7,6%) con respecto dos datos de 2018.
 • Compre destacar a pequena colonia localizada en Noro (arquipélago de Sálvora) xa que esta localidade fora abandonada hai anos trala entrada do visón americano.
 • A estima do éxito reprodutor no Parque Nacional en 2019 foi de (media ± desviación típica): 0,81 ± 1,10 polos por niño (N = 73 niños), con diferenzas marcadas entre os tres arquipélagos: Cíes = 0,64 ± 1,13 polos por niño; Ons = 0,86 ± 1,15; Sagres = 0,93 ± 1,05. Un ano máis Cíes é a colonia co menor suceso.

Gaivota patiamarela (L. michahellis)

 • A poboación reprodutora de gaivota de patas amarelas no Parque Nacional en 2019 estimouse en 9173 parellas repartidas en 11 colonias principais localizadas nos catro arquipélagos do Parque. As colonias desta especie ocupan a práctica totalidade da superficie insular do Parque libre de arboredo e distribúese por tódolos illotes do Parque con vexetación herbácea.
 • Perto da metade da poboación concéntrase no arquipélago de Sálvora (4284 parellas; 46,7%), un tercio (3134 parellas; 34,2%) nas illas Cíes e o 19% restante nas illas de Ons (1743 parellas). No arquipélago de Cortegada existe unha pequena colonia de 12 parellas no illote de Briñas.
 • En comparación cos datos de 2015, ano do último censo, perdéronse un total de 1622 parellas reprodutoras (-15,0%). O arquipélago co maior desplome foi Ons (-22,3%), seguido de Sálvora (-14,9%) e Cíes (-11,0%).
 • A comparación cos datos de 2006, o ano co maior rexistro da serie de censos, amosa unha perda de 21.275 parellas, o 70% da poboación reprodutora. A taxa de declive anual equivalente foi logo do -8,8%. Existen diferenzas acusadas entre os padróns de cambio poboacional rexistrados nos tres arquipélagos ao longo da serie de censos ao dispor (1976-2019).
 • O seguimento interanual do número de territorios aparentemente ocupados nos sectores de censo repartidos polas colonias do Parque indica unha diminución da poboación reprodutora de gaivota patiamarela do 7% en relación ás cifras de 2018. O cambio foi moi heteroxéneo espacialmente, con aumentos nos sectores de O Faro e Sálvora, e caídas mesmo fortes no resto.
 • O éxito reprodutor na parcela de seguimento da illa de O Faro (Cortello do Porco) foi baixo (media ± desviación típica = 0,56 ± 0,78 polos a voar por territorio), inferior ao estimado en 2018.

Gaivota de asa escura (L. fuscus)

 • En 2019 a poboación reprodutora de Larus fuscus no Parque foi estimada en 28 parellas, catro por cima das estimadas en 2018.
 • Entre 2011 e 2019 a perda de poboación ten sido do 36,0%, equivalente ao -5,3% anual.

Gaivotón (L. marinus)

 • A estima da poboación reprodutora de gaivotón no ano 2019 é de dúas parellas unha na illa Vionta e máis a outra en Sálvora. A parella de Sálvora quitou dous polos.

Seguimento remoto de corvo mariño con transmisores GPS/GSM

 • Este ano equipáronse dous corvos mariños con equipos de seguimento remoto GPS/GSM, os dous na illa do Faro, un na subcolonia da Furna do Inferno e outro na do Estripeiral. Dos dous exemplares equipados en 2018 un deles continua a dar sinal normalmente. En conxunto rexistráronse 9462 localizacións entre xaneiro e setembro de 2019.
 • O corvo de Sagres desenvolveu a súa actividade nunha área moi reducida (polígono mínimo convexo da área de campeo = 18,3 km2) comprendida entre as illas de Sagres, o illote de Noro e a zona de O Carreiro.
 • Os corvos de Cíes desprazáronse por áreas moito máis estensas, (polígono mínimo convexo da área de campeo = 539 km2 e 384 km2) e máis utilizaron con asiduidade tanto zonas do Parque noutros arquipélagos, fundamentalmente Sálvora, como zonas fóra do Parque (Castiñeiras, illa de Arousa, Ría de Aldán e Liméns).
 • Existiron considerables diferenzas entre individuos na estensión da área de campeo e no padrón de distribución no territorio do Parque. Dun lado o individuo de Sagres cunha área de campeo moi reducida e que limita a súa actividade dentro do Parque ao arquipélago de Sálvora. Doutro, os dous individuos de Cíes cunha área de campeo que se estende pola banda esterior das rías de Vigo, Pontevedra e Arousa e que, dentro do Parque, utilizan maiormente os arquipélagos de Cíes e Sálvora.

BRIEF SUMMARY
The outcomes of the 2019 census of breeding European shags suggest a slight increase in their numbers compared to recent years; however, the breeding success of all monitored populations was rather poor. The 2019 census of breeding yellow-legged gulls indicated that the population experienced a sharp decline since the mid 2000’s thus confirming earlier observations from monitoring sectors. Lesser black-backed gulls experienced a slight increase in the number of breeding pairs; currently, this population seems to be confined to the island of Sálvora. Two male shags from Cíes were successfully deployed with GPS/GSM transmitters in early May which together with the female shag deployed in June 2018 transmitted 10,000 GPS locations from January to September 2019. GPS data showed large variations among individual shags both in range size and distribution patterns and a large overlap between individual home ranges.

Estado de Conservación de las aves marinas nidificantes en el Parque Nacional de las islas Atlánticas de Galicia

Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las islas atlánticas de Galicia. 2018. Estado de Conservación de las aves marinas nidificantes en el Parque Nacional de las islas Atlánticas de Galicia.


DIAGNÓSTICO RESUMEN

Gracias a las series de censos efectuados en el Parque Nacional desde 1976 y al programa de seguimiento iniciado en 2011 ha sido posible realizar un diagnóstico consistente del estado de conservación de la mayor parte de las aves marinas consideradas. La situación actual de las especies que componen la comunidad de aves marinas nidificantes del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia es preocupante ya que, bien sea por la magnitud de los declives observados, bien por lo reducido de sus efectivos, bien por la escasa viabilidad de sus poblaciones, todas ellas se encuentran amenazadas de extinción. Se propone que cinco especies, el cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis), la gaviota patiamarilla (Larus michahellis), la gaviota sombría (Larus fuscus), el gavión atlántico (Larus marinus) y el paíño europeo (Hydrobates pelagicus) sean consideradas EN PELIGRO DE EXTINCIÓN y que la pardela cenicienta (Calonectris diomedea) sea considerada VULNERABLE.

WWF 2019. Seguimiento de la interacción de las aves marinas con las actividades humanas que se desarrollan en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia

WWF 2019. Seguimiento de la interacción de las aves marinas con las actividades humanas que se desarrollan en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia. Resultados de la campaña de voluntariado de WWF en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia 2019.


RESUMEN DE EJECUCIÓN

 1. Esta memoria da cuenta de los resultados del estudio sobre las interacciones entre aves marinas y actividades humanas en el medio marino, realizado en la segunda campaña de voluntariado de WWF en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia.
 2. El estudio se llevó a cabo entre el 15 de mayo y el 30 de septiembre de 2019 (137 días) gracias al esfuerzo de 40 personas voluntarias repartidas en 10 turnos de 12 días de duración.
 3. Se tomaron datos sistemáticos sobre la distribución y abundancia de aves marinas y embarcaciones en el espacio marítimo del Parque, así como de las interacciones que se producen entre ambas.
 4. El método de muestreo consistió básicamente en la observación directa del espacio marítimo alrededor de las islas Cíes y Ons desde una serie de puntos fijos con la ayuda de telescopios (20X-60X) y binoculares (10X). El tiempo de observación diario en cada isla fue de 6 horas divididas en sesiones de dos horas cada una hasta sumar un total de 1097,5 horas (558,5 en Cíes y 539 en Ons).
 5. Se realizaron dos tipos de muestreos, de uso del espacio y de interacciones. Los muestreos de uso del espacio consistieron en a) muestreos instantáneos de la localización y número de aves y embarcaciones presentes en la zona de observación a intervalos de media hora; y b) muestreos del tráfico marítimo contando el número de embarcaciones que circulaban por el área de observación en intervalos de 30’.
 6. Los muestreos de interacciones incluyen a) todas las interacciones entre aves y barcos observadas a lo largo de cada una de las sesiones de observación; y b) la observación de maniobras de virada de determinadas artes con el objeto de comprobar si se había capturado por accidente algún ave marina.
 7. En total se realizaron 2197 muestreos instantáneos, 1118 en Cíes y 1079 en Ons. Con ellos se consiguieron 3650 registros de embarcaciones y 2117 registros de aves (en 107 no se observaron ni aves ni barcos).
 8. Para facilitar la localización de las observaciones y el posterior análisis de los datos se dividió el espacio marítimo divisable (área de estudio) en 137 cuadrículas de 500 m de lado (58 en cíes y 79 en Ons).
 9. Para corregir las diferencias existentes entre cuadrículas en cuanto al esfuerzo de muestreo, con el número total de aves y de barcos registrados por cuadrícula se calcularon las siguientes variables: probabilidad de ocupación, abundancia y uso. Las interacciones se calcularon como una tasa por hora.

AVES MARINAS

 1. Los 2117 registros de aves marinas obtenidos en los muestreos instantáneos se repartieron entre 6 especies: alcatraz atlántico (Morus bassanus), cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis), gaviota patiamarilla (Larus michahellis), gaviota sombría (Larus fuscus), gavión (Larus marinus) y pardela balear (Puffinus mauretanicus). El 56% de los registros obtenidos procedieron de Cíes y el 44% restante de Ons.
 2. La gaviota patiamarilla y el cormorán moñudo acapararon la mayoría de las observaciones. De 95.456 aves acumuladas, 17.159 fueron cormoranes moñudos (17,7%) y 78.691 gaviotas patiamarillas (82,0%). Del resto de especies se observaron 303 ejemplares (0,3%).
 3. En los dos archipiélagos se observó una cantidad muy semejante de gaviotas, sin embargo el número de cormoranes contabilizados fue considerablemente mayor en Cíes que en Ons (15155 frente a 2004).
 4. El porcentaje de cuadrículas visibles ocupadas por las aves marinas alcanzó el 83,2%. Se observaron patiamarillas en todas las cuadrículas ocupadas por aves marinas. Se observaron cormoranes moñudos en la mitad de las cuadrículas (53,3%).
 5. En los dos archipiélagos las cuadrículas más usadas por las aves marinas se sitúan en las portas (canales que separan las islas principales), junto con alguna otra cuadrícula de la costa este.
 6. En la gaviota patiamarilla no se detectaron diferencias espaciales de ningún tipo, mientras que los moñudos formaron bandos más numerosos e hicieron un uso más intenso del espacio marítimo al este de las islas y de las aguas de Cíes.
 7. La abundancia de aves marinas permaneció más o menos constante a lo largo del día.
 8. El patrón temporal por quincenas reflejó un aumento sostenido de la abundancia hasta la primera de agosto y fue semejante en los dos archipiélagos.
 9. La abundancia de cormorán moñudo fue disminuyendo progresivamente conforme avanzaba el periodo de estudio, mientras que las patiamarillas no mostraron una tendencia clara.

EMBARCACIONES

 1. En los muestreos de uso del espacio se registraron 3650 embarcaciones, la mitad de ellas de pesca profesional (1825, 50,0%) y un tercio (1212, 33,2%) recreativas. El predominio de estas dos tipologías se mantiene en los dos archipiélagos.
 2. Se observaron embarcaciones de pesca profesional en 129 cuadrículas (94% del área de estudio). Los pesqueros hacen un uso semejante de las aguas de los dos archipiélagos y de las cuadrículas situadas al este y al oeste de las islas. No se detectaron diferencias espaciales en cuanto a la ocupación y el uso del espacio.
 3. Aunque en los dos archipiélagos el uso pesquero aparece bastante repartido se aprecian zonas de uso más intensivo en la porta de Cíes, en la porta entre Ons y Onza, y en al norte de Ons.
 4. La abundancia de barcos pesqueros fue disminuyendo de manera muy clara y significativa a lo largo del día. El patrón temporal a lo largo de las quincenas mostró dos picos de actividad (primera quincena de julio y segunda de agosto) y diferencias marcadas entre archipiélagos.
 5. Se registraron embarcaciones no pesqueras en 122 cuadrículas (89,1% del área de estudio). La mayoría fueron recreativas a motor (64%) y a vela (27%) con el resto de categorías por debajo del 5%.
 6. Los no pesqueros hacen un uso semejante de las aguas de los dos archipiélagos pero utilizan más intensamente las cuadrículas al este de las islas. Las zonas con mayor uso se localizaron en cuadrículas costeras al este de las islas. Destacaron el canal y la ensenada de A Porta en Cíes y la costa central de la isla de Ons.
 7. La abundancia de embarcaciones no pesqueras a lo largo del día no mostró una tendencia clara. La abundancia a lo largo de las quincenas aumentó de manera sostenida hasta alcanzar su máximo en la segunda quincena de agosto, aunque con diferencias marcadas entre Cíes y Ons.
 8. Se detectó la presencia de embarcaciones recreativas pescando en el 80% de las cuadrículas del área de estudio. En total, se reunieron 94 observaciones de esta práctica ilegal
 9. La abundancia de embarcaciones recreativas pescando fue muy superior en las cuadrículas situadas al este de las islas. Esta actividad ilegal se extendió por igual en Ons y Cíes.
 10. La pesca recreativa tiende a concentrarse en los fines de semana. Se vieron barcos recreativos pescando en todas las quincenas excepto en la primera de septiembre.
 11. Se detectaron diferencias espaciales y zonas de mayor tráfico en los dos archipiélagos. En Cíes destaca una amplia banda entre la isla Sur y la ensenada de Rodas, mientras que en Ons las cuadrículas de mayor tráfico se distribuyen por el este y norte de la isla principal y al este de Onza.
 12. Durante las tres primeras horas del día la mayor parte del tráfico marítimo corresponde a embarcaciones de pesca profesional.
 13. El número de embarcaciones en tránsito fue aumentando a lo largo de las quincenas en los dos archipiélagos hasta alcanzar valores máximos en la segunda quincena de agosto. Los picos de tráfico a lo largo de las quincenas estuvieron causados por las embarcaciones no pesqueras en los dos archipiélagos.
 14. En cuanto a los tipos de embarcaciones recreativas a las que se dedicó especial atención, señalar que el tráfico de motos de agua alcanzó cierta importancia en Cíes, especialmente en la segunda quincena de agosto. Su actividad comienza a partir de las 3-4 horas después de amanecer y cesa al caer la tarde.

INTERACCIONES

 1. Se registraron 302 interacciones entre aves y barcos. La gran mayoría consistieron en situaciones en las que las aves marinas se vieron forzadas a escapar volando (87%).
 2. Se registró una única captura accidental.
 3. Se observaron interacciones entre aves marinas y embarcaciones en el 50,4% de las cuadrículas, proporción muy próxima a la estimada en 2018 (51,0%).
 4. No se encontraron diferencias entre archipiélagos en cuanto en la frecuencia de interacciones por cuadrícula. Se observó en cambio una frecuencia de interacciones mucho mayor en las cuadrículas al este de las islas.
 5. Las observaciones de interacciones en Cíes se repartieron por las cuadrículas costeras de la costa oeste y por las cuadrículas de la mitad este, incluidas las del canal de A Porta, que es donde se situaron las de mayor frecuencia.
 6. En Ons las cuadrículas con mayor frecuencia de interacciones se situaron al este del canal entre Ons y Onza, frente al puerto de Canexol y en el extremo norte de Ons.
 7. En ambos archipiélagos la distribución de las cuadrículas con mayor frecuencia de interacciones coincide a grandes rasgos con la observada en 2018.
 8. Las interacciones entre aves marinas y barcos afectaron a la gaviota patiamarilla (183 interacciones), al cormorán moñudo (145), a la pardela balear (3) y al alcatraz atlántico (1). Este reparto concuerda con lo observado el año pasado.
 9. La suma acumulada alcanzó los 11.631 individuos afectados: 6947 patiamarillas (59,7%), 4667 moñudos (40,1%), 16 pardelas baleares y 1 alcatraz atlántico. Estas cifras duplican con creces a la población nidificante de cormorán moñudo del Parque y suponen cerca del 75% de la población reproductora de gaviota patiamarilla estimada en Ons y Cíes.
 10. Los barcos de pesca profesional protagonizaron 114 interacciones (37,7%) y afectaron a 3744 aves (32,7%). Los no pesqueros participaron en 188 interacciones (62,3%) que afectaron a 7887 aves (67,3%).
 11. Los pesqueros tienden a interactuar con gaviotas y los no pesqueros con cormoranes.
 12. El 91% de las interacciones entre aves marinas y embarcaciones pesqueras tuvieron lugar cuando estas se encontraban en tránsito.
 13. En términos absolutos, las embarcaciones pesqueras con mayor número de interacciones fueron las despachadas con nasas (40,7%), seguidas de aquellas en las que no fue posible identificar el arte (17,7%) y de las de artes de enmalle (13,3%) y liña (12,4%).
 14. En Ons las cuadrículas con interacciones con pesqueros aparecen repartidas por todo el espacio marítimo, mientras que en Cíes apenas se observaron interacciones en las cuadrículas del oeste.
 15. En los dos archipiélagos el patrón de distribución tiende a ser agregado y en cierto modo análogo pues las cuadrículas con mayor frecuencia de interacciones con pesqueros se sitúan en los canales y portas entre islas principales.
 16. En términos absolutos, las embarcaciones no pesqueras con mayor número de interacciones fueron las recreativas a motor (99 interacciones, 56,3%), las motos de agua (24, 13,6%), las de vela recreativa (23, 13,1%) y los barcos de pasaje (17, 9,7%).
 17. Las recreativas más proclives a interaccionar con aves marinas fueron las motos de agua (3,1% de las observaciones de embarcaciones recreativas y 14,8% de las interacciones). Las menos proclives fueron las de vela (26,7% de las observaciones y 14,2% de las interacciones).
 18. En los dos archipiélagos la mayoría de las interacciones con embarcaciones no pesqueras tuvieron lugar en cuadrículas situadas al este. En Cíes las cuadrículas con mayor frecuencia de interacciones se situaron en la zona de A Porta. En aguas de Ons se distribuyeron por el norte de Ons y este de Onza.
 19. En las Cíes las interacciones con pesqueros disminuyeron significativamente a lo largo del día, cosa que no parece suceder en Ons.
 20. Las tendencias a lo largo del día de las interacciones con los distintos tipos de embarcaciones no pesqueras no fueron significativas en ningún caso.
 21. La tasa de interacciones por cuadrícula (número de interacciones por hora) estimada desde los observatorios C11 (Alto de Carracido) y O1 (Fedorentos) sugiere que las interacciones estuvieron más repartidas espacialmente y fueron más frecuentes en 2018 que en 2019.
 22. De las variables estimadas a escala de cuadrícula el número total de aves observadas y el índice de uso por aves resultaron ser los mejores predictores de la frecuencia observada de interacciones. La probabilidad de interacciones podría estar más relacionada con el reparto espacial de la abundancia de aves marinas que con el de las embarcaciones.
 23. Se siguieron 110 viradas de las artes potencialmente más peligrosas para las aves marinas. La mayoría correspondieron a enmalle, boliche y liña-cordel. El tiempo total de observación de viradas fue de 13 horas y 57 minutos y se observó una única captura accidental: el día 3 de junio una gaviota patiamarilla se quedó enredada en un arte de enmalle al noroeste de la isla Monteagudo.

RIESGO DE INTERACCIONES

 1. El riesgo de interacciones por cuadrícula ha sido estimado aquí como un índice de solapamiento entre aves y barcos que es el resultado del producto entre los respectivos índices de uso.
 2. Aves y barcos solaparon en 111 cuadrículas, 45 en Cíes y 66 en Ons. Esto supone el 100% y el 96% de las cuadrículas con avistamientos de aves de Cíes y Ons, respectivamente.
 3. No hubo diferencias estadísticamente significativas entre archipiélagos en cuanto al índice de solapamiento por cuadrícula.
 4. El solapamiento es mucho mayor en el espacio marino situado al este de las islas.
 5. Los valores de riesgo de interacciones estimados por cuadrícula están fuertemente correlacionados con la frecuencia observada de interacciones.
 6. Las cuadrículas con mayor riesgo de interacciones del espacio marítimo de Cíes están situadas entre la isla de O Faro y Monteagudo, en el canal de A Porta.
 7. Las tres zonas de mayor riesgo en aguas de Ons son: el canal o porta entre Ons y Onza (5 cuadrículas), la costa de Canexol (2 cuadrículas) y Punta Centulo (1 cuadrícula).
 8. La gestión de las interacciones entre aves marinas y barcos debería centrarse en las zonas definidas por las cuadrículas de mayor riesgo de los respectivos archipiélagos.
 9. La gestión también debería tener en cuenta los patrones temporales de los distintos tipos de embarcaciones.

BRIEF SUMMARY

This document informs about the main results of the second volunteer-based monitoring program organized by WWF in the National Park of the Atlantic islands of Galicia. The program lasted from May to September 2019 and aimed at the study of the interactions between seabirds and sea-based uses. A total of 40 WWF volunteers covered 1097,5 observation hours and collected data on the distribution, abundance and space use by both seabirds and boats. These included 3650 records of boats, 2117 records of seabirds (cumulative number of individuals= 95.456) and 302 records of disturbance interactions between boats and seabirds. This study allowed a detailed description of the spatial and temporal patterns of abundance and space use by seabirds and boats in the marine protected area of the Cíes and Ons archipelagos, one of the most important seabird breeding islands in the Iberian Peninsula. As outlined by the 2018 campaign, fishing and recreational boat traffic was in 2019 a pervasive source of disturbance to seabirds, affecting their behavior and distribution. Four areas, covering approximately 8% of the marine protected area (5% in Cíes and 10% in Ons) were identified as having a high risk of disturbance interactions and are therefore proposed as key areas for the management of this threat to local seabird populations. These include endangered species as the European shag (Phalacrocrax aristotelis) and the Balearic shearwater (Puffinus mauretanicus).

Essential ocean variables and high value biodiversity areas: Targets for the conservation of marine megafauna

García-Barón, I., Santos, M.B., Saavedra, C., Astarloa, A., Valeiras, J., Barcelona, S.G. and Louzao, M., 2020. Essential ocean variables and high value biodiversity areas: Targets for the conservation of marine megafauna. Ecological Indicators, 117, p.106504.


Effective conservation and management measures are needed to face the unprecedented changes that marine ecosystems, and particularly marine megafauna, are suffering. These measures require the identification of high-value biodiversity areas (HVBAs) which in turn require the identification of the essential ocean variables (EOVs) that shape the environmental envelope of communities (i.e. space defined by a set of environmental variables). The aim of this study was to delineate and characterise the HVBAs for the north and northwestern Spanish seabird and cetacean community taking advantage of the sightings collected during the annual PELACUS oceanographic survey (2007–2016). We used distance sampling methodology to analyse the species detectability based on environmental conditions. Then, we delimitated the HVBAs and identified the EOVs defining the environmental envelope of the community based on a spatio-temporal modelling approach using Generalized Additive Models. Overall, the main environmental variables driving species abundance were the sea surface temperature (SST), the distance to the shelf-break and the chlorophyll-a concentration (Chl-a). The SST and Chl-a were identified as dynamic EOVs due to their highest relative predictor importance, driving the environmental envelope and shaping areas of higher density. HVBAs were located mainly over the northwestern Spanish waters and decreased towards the inner Bay of Biscay remaining spatially stable over the study period. By identifying community-level HVBAs, we can understand the underlying ecological and oceanographic processes driving the spatio-temporal patterns of biological communities, such as those composed by seabirds and cetaceans. This information would identify conservation targets to assist the allocation of management resources. In addition, the location of HVBAs can help to fulfil the emergent need for sound spatial information to support the implementation of marine spatial planning.

Gull chicks grow faster but lose telomeres when prenatal cues mismatch the real presence of sibling competitors

Noguera, J.C. and Velando, A., 2020. Gull chicks grow faster but lose telomeres when prenatal cues mismatch the real presence of sibling competitors. Proceedings of the Royal Society B, 287(1927), p.20200242.


During embryonic life, individuals should adjust their phenotype to the conditions that they will encounter after birth, including the social environment, if they have access to (social) cues that allow them to forecast future conditions. In birds, evidence indicates that embryos are sensitive to cues from clutch mates, but whether embryos adjust their development to cope with the expected level of sibling competition has not hitherto been investigated. To tackle this question, we performed a ‘match versus mismatch’ experimental design where we manipulated the presence of clutch mates (i.e. clutch size manipulation) and the real (postnatal) level of sibling competition (i.e. brood size manipulation) in the yellow-legged gull (Larus michahellis). We provide evidence that the prenatal cues of sibling presence induced developmental changes (such as epigenetic profiles) that had programming effects on chick begging behaviour and growth trajectories after hatching. While receiving mismatching information favoured chick begging and growth, this came at the cost of reduced antioxidant defences and a premature loss of telomeres. Our findings highlight the role of the prenatal social environment in developmental plasticity and suggest that telomere attrition may be an important physiological cost of phenotype–environment mismatch.


https://royalsocietypublishing.org/doi/abs/10.1098/rspb.2020.0242

Soil under dead or live organic matter systems: Effect of European shag (Phalacrocorax aristotelis L.) nesting on soil nematodes and nutrient mineralization.

Aira, M. and Domínguez, J., 2020. Soil under dead or live organic matter systems: Effect of European shag (Phalacrocorax aristotelis L.) nesting on soil nematodes and nutrient mineralization. Soil Ecology Letters, pp.1-7.

Here we studied whether soil systems differ if they are under the influence of live (plants) or dead organic matter systems (nest) in terms of C and N mineralization, microbiological characteristics and nematode trophic group structure. We analyzed physicochemical and microbiological properties of soils inside and outside nests of the European shag (Phalacrocorax aristotelis L.) on the Cíes Islands (NW Spain). We sampled fresh soil below dead (nests) and live organic matter (plants) (paired samples, n = 7). Soil of nests had lower organic matter and higher electric conductivity and dissolved organic C and extractable N contents than the soil of plants. Microbial biomass and activity were greater in soil of nests than in soil of plants. The abundance of nematode trophic groups (bacterivores, fungivores, omnivores and herbivores) differred between soils of nests and plants, and the soil of plants supported a more abundant and diverse nematode community. The present results points to that source of organic matter promote differences in the decomposer community, being more efficient in soil of nests because C mineralization is greater. Further, this occurred independently of the complexity of the systems, higher in the soil of plants with more groups of nematodes.


Fai clic para acceder a s42832-020-0023-9.pdf

Soil nutrient dynamics in colonies of the yellow-legged seagull (Larus michahellis) in different biogeographical zones

De la Peña-Lastra, S., Affre, L. and Otero, X.L., 2020. Soil nutrient dynamics in colonies of the yellow-legged seagull (Larus michahellis) in different biogeographical zones. Geoderma, 361, p.114109.


Seabirds drastically alter the ecosystems where they establish their colonies. However, previous studies have not considered how colonies of the same species affect their surroundings in different environmental contexts. The main objective of this study was to determine the degree to which environmental factors (particularly climate and lithology) modulate the impact of seabird colonies on soil nutrients. For this purpose, two breeding colonies of the yellow-legged gull were selected: one located in the Atlantic Islands National Park (AINP, Atlantic region) and the other in Calanques National Park (CNP, Mediterranean region). In both parks, samples of soil and excrement were obtained from colonies with different densities of birds and in control zones, without birds, in two different seasons (winter and summer). The samples were analysed to determine the concentrations of N-NO3, N-NH4+, total P and different geochemical P forms, including bioavailable P. The colony soils were enriched in N and P relative to soils from the control zones. However, the annual nutrient dynamics were modulated by the environmental conditions in each park. In winter in CNP, NH4+ concentrations were low and similar to those in the control zones, while the concentrations of NO3 were highest at this time of year. By contrast, in AINP, the annual N cycling appeared to be less variable, although the NH4+ concentrations were lower than in the control zone in winter, while those of NO3 remained high, despite the high rainfall in this season. The concentrations of P (total and bioavailable) remained high in soils in both parks throughout the year. However, fractionation of the P forms revealed different geochemical behaviour at the two sites. In CNP, calcium phosphate and residual P were the dominant fractions. In AINP, the P was distributed more homogeneously between the different fractions, with a slight predominance of the P associated with Al hydroxides and clays. The findings clearly show alteration of the cycling of both nutrients in both parks, although the impact is modulated by the environmental conditions at each location.

Food-web interactions in a coastal ecosystem influenced by upwelling and terrestrial runoff off North-West Spain

Paradell, O.G., López, B.D., Methion, S. and Rogan, E., 2020. Food-web interactions in a coastal ecosystem influenced by upwelling and terrestrial runoff off North-West Spain. Marine Environmental Research, p.104933.


Ecopath with Ecosim has been used to create mass-balance models of different type of ecosystems around the world to explore and analyse their functioning and structure. This modelling framework has become a key tool in the ecosystem approach to fisheries management, by providing a more comprehensive and holistic understanding of the interactions between the different species. Additionally, Ecopath with Ecosim has provided a useful framework to study ecosystem maturity, changes in the ecosystem functioning over time and the impact of fisheries and aquaculture on the ecosystem, among other aspects. The present work explores the ecosystem functioning and structure in an anthropogenically impacted coastal area, influenced by seasonal coastal upwelling and high input of nutrients from rias (ancient drowned tectonic valleys) off North-West Spain. A mass-balance model with 23 functional groups was created using Ecopath to study the trophic interactions in the ecosystem during the post-upwelling period (August to October) in 2017. The model described an immature, wasp-waist ecosystem, that shared characteristics of ecosystems found in upwelling areas and ecosystems found in fjords or coastal embayments. Deeper analyses highlighted the importance of small planktivorous pelagic fish as a keystone functional group, and of zooplankton, blue whiting (Micromesistius poutassou) and phytoplankton as structuring groups in the ecosystem. Additionally, the study revealed that the existing fishing pressure on species of intermediate-high trophic levels could alter ecosystem functioning and structure, and ultimately affect top predators in the area. Findings of this study provide baseline information in ecosystem functioning and structure in the area and highlight the need to deeper study the effects of fisheries and their potential impacts on top predators.

Anthropogenic food resources, sardine decline and environmental conditions have triggered a dietary shift of an opportunistic seabird over the last 30 years on the northwest coast of Spain

Calado, J.G., Paiva, V.H., Ramos, J.A., Velando, A. & Munilla, I., 2020. Anthropogenic food resources, sardine decline and environmental conditions have triggered a dietary shift of an opportunistic seabird over the last 30 years on the northwest coast of Spain. Regional Environmental Change, 20(1), p.10.


Human activities and environmental conditions are the main drivers of ecosystem change. One major alteration near the western Iberian coast has been the collapse of the Atlanto-Iberian sardine Sardina pilchardus stock, with important cascading effects on marine top predators. We investigated the effect of long-term changes in fishery landings, sardine availability and environmental conditions on the diet of the yellow-legged gull Larus michahellis in the northwest coast of Spain, over the last 30 years (1987–2017). Dietary trends of gulls were investigated through the analysis of 5010 pellets that revealed a sharp decline of fish and refuse and a shift to a crustacean-based diet. General additive mixed models showed that both total fish and sardine occurrences in gull pellets were negatively associated with total fishery landings and positively associated with sardine landings, suggesting fish depletion and higher fishing efficiency (i.e. reduced discards) during the study period. The winter North Atlantic Oscillation (NAO) index was also positively related with sardine occurrence in gull pellets, possibly due to low sardine abundance and rough conditions in years with very low NAO values. The refuse decline was most probably caused by the closure of open-air landfills, implemented under the European Union Landfill Directive. Our results suggest that changes in fishing practices and waste disposal were the main factors responsible for the sharp decline of fish and refuse in yellow-legged gull diet.

Bird embryos perceive vibratory cues of predation risk from clutch mates

Noguera, J.C. and Velando, A., 2019. Bird embryos perceive vibratory cues of predation risk from clutch mates. Nature ecology & evolution, 3(8), pp.1225-1232.


During development in fluctuating environments, phenotypes can be adjusted to the conditions that individuals will probably encounter later in life. As developing embryos have a limited capacity to fully capture environmental information, theory predicts that they should integrate relevant information from all reliable sources, including the social environment. In many oviparous species, embryos are able to perceive cues of predator presence in some circumstances, but whether this information is socially transmitted among clutch mates—promoting phenotypic adjustments in the whole clutch—is unknown. Here, using an experimental design for which we modified the exposure to some, but not all, embryos of the same clutch to cues of predator presence (that is, alarm calls), we show that exposed embryos of the yellow-legged gull (Larus michahellis) and their unexposed clutch mates showed similar developmental changes that were absent in embryos from control clutches. Compared with the control broods, both embryos that were exposed to alarm calls and their unexposed clutch mates showed altered prenatal and postnatal behaviours, higher levels of DNA methylation and stress hormones, and reduced growth and numbers of mitochondria (which may be indicative of the capacity for energy production of cells). These results strongly suggest that gull embryos are able to acquire relevant environmental information from their siblings. Together, our results highlight the importance of socially acquired information during the prenatal stage as a non-genetic mechanism promoting developmental plasticity.