Bird embryos perceive vibratory cues of predation risk from clutch mates

Noguera, J.C. and Velando, A., 2019. Bird embryos perceive vibratory cues of predation risk from clutch mates. Nature ecology & evolution, 3(8), pp.1225-1232.


During development in fluctuating environments, phenotypes can be adjusted to the conditions that individuals will probably encounter later in life. As developing embryos have a limited capacity to fully capture environmental information, theory predicts that they should integrate relevant information from all reliable sources, including the social environment. In many oviparous species, embryos are able to perceive cues of predator presence in some circumstances, but whether this information is socially transmitted among clutch mates—promoting phenotypic adjustments in the whole clutch—is unknown. Here, using an experimental design for which we modified the exposure to some, but not all, embryos of the same clutch to cues of predator presence (that is, alarm calls), we show that exposed embryos of the yellow-legged gull (Larus michahellis) and their unexposed clutch mates showed similar developmental changes that were absent in embryos from control clutches. Compared with the control broods, both embryos that were exposed to alarm calls and their unexposed clutch mates showed altered prenatal and postnatal behaviours, higher levels of DNA methylation and stress hormones, and reduced growth and numbers of mitochondria (which may be indicative of the capacity for energy production of cells). These results strongly suggest that gull embryos are able to acquire relevant environmental information from their siblings. Together, our results highlight the importance of socially acquired information during the prenatal stage as a non-genetic mechanism promoting developmental plasticity.

Lead (Pb) in the tissues of Anatidae, Ardeidae, Sternidae and Laridae of the Northern Hemisphere: a review of environmental studies

Korbecki, J., Gutowska, I., Chlubek, D. and Baranowska-Bosiacka, I., 2019. Lead (Pb) in the tissues of Anatidae, Ardeidae, Sternidae and Laridae of the Northern Hemisphere: a review of environmental studies. Environmental Science and Pollution Research, 26(13), pp.12631-12647.

Due to the ability of birds to travel long distances in the air, the potential feeding area of each individual is much larger than that of typical terrestrial animals. This makes birds a convenient indicator of environmental lead (Pb) pollution over large areas, in particular areas of inland and coastal waters. The aim of this study was to assess the concentrations of Pb in various organs of water birds from a variety of locations. The focus was on ducks, geese and swans (Anatidae); herons and egrets (Ardeidae); terns (Sternidae); and gulls (Laridae). This article describes the level of lead in the most commonly studied tissue types: feathers, bones and the liver. The study also presents data concerning the concentration of lead in the eggs of water birds. The highest levels of lead pollution can be observed in China and Korea, related to their high level of industrialization. In Iran too, environmental lead pollution is high, likely due to the developed petrochemical industry. Lead pollution in Japan, as well as in Western European countries (Spain, France, Italy), seems to be much lower than in China, India or Iran. Nevertheless, the level of pollution in Europe is higher than satisfactory, despite the introduction of a number of bans related to, for example, the use of leaded petrol or lead-containing paints. Finally, the USA and Canada appear to be the areas with the lowest lead pollution, possibly due to their low population densities.

Redox-regulation and life-history trade-offs: scavenging mitochondrial ROS improves growth in a wild bird

Velando, A., Noguera, J.C., da Silva, A. e Kim, S.Y., 2019. Redox-regulation and life-history trade-offs: scavenging mitochondrial ROS improves growth in a wild bird. Scientific reports, 9(1), p.2203.

It has been proposed that animals usually restrain their growth because fast growth leads to an increased production of mitochondrial reactive oxygen species (mtROS), which can damage mitochondrial DNA and promote mitochondrial dysfunction. Here, we explicitly test whether this occurs in a wild bird by supplementing chicks with a mitochondria-targeted ROS scavenger, mitoubiquinone (mitoQ), and examining growth rates and mtDNA damage. In the yellow-legged gull Larus michahellis, mitoQ supplementation increased the early growth rate of chicks but did not reduce mtDNA damage. The level of mtDNA damage was negatively correlated with chick mass, but this relationship was not affected by the mitoQ treatment. We also found that chick growth was positively correlated with both mtDNA copy number and the mitochondrial enzymatic activity of citrate synthase, suggesting a link between mitochondrial content and growth. Additionally, we found that mitoQ supplementation increased mitochondrial content (in males), altered the relationship between mtDNA copy number and damage, and downregulated some transcriptional pathways related to cell rejuvenation, suggesting that scavenging mtROS during development enhanced growth rates but at the expense of cellular turnover. Our study confirms the central role of mitochondria modulating life-history trade-offs during development by other mechanisms than mtROS-inflicted damage.

 

Seguimento das poboacións de aves mariñas no Parque Nacional Marítimo e Terrestre das illas Atlánticas de Galicia. Resultados de 2018.

Munilla, I. 2018. Seguimento das poboacións de aves mariñas no Parque Nacional Marítimo e Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia: resultados de 2018. Parque Nacional Marítimo e Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. Decembro 2018.


RESUMO

Corvo mariño (P. aristotelis)

 • A poboación reprodutora de corvo mariño no Parque Nacional en 2018 estimouse en 894 parellas repartidas en oito colonias principais. Dous terzos da poboación do Parque localízanse no arquipélago de Ons, o 25% no arquipélago de Cíes e o 7% restante en Sagres. A colonia máis numerosa é Ons Norte con 465 parellas, a metade das estimadas para o conxunto do Parque.
 • O número de parellas censadas representa unha lixeira baixa (-5,3%) con respecto dos datos de 2017.
 • A estima do éxito reprodutor no Parque Nacional en 2018 foi de (media ± desviación típica): 0,73 ± 0,87 polos por niño (N = 73 niños), con diferenzas pouco marcadas entre os tres arquipélagos: Cíes = 0,60 ± 0,94 polos por niño; Ons = 0,77 ± 0,86; Sagres = 0,78 ± 0,85.
 • A análise de 183 egagrópilas recollidas durante o periodo reprodutor nas illas Cíes (N= 57), Ons (N= 76) e Sagres de Fora (N= 50) indican que en 2018 os corvos mariños do Parque Nacional consumiron maioritariamente catro grupos de peixe, por esta orde: lábridos (Labridae), pións (Atherina presbyter), fanecas (Trisopterus) e lorchos (Gobiidae).
 • A presa principal dos corvos nos tres arquipélagos do parque son os lábridos. A frecuencia de bolos (Ammodytidae) na mostra de de Cíes foi moi baixa, o que suxire que as poboacións deste peixe perto das illas aínda non se deron recuperado.
 • Este ano equipáronse dous corvos mariños con equipos de seguimento remoto GPS/GSM, un na colonia de Ons e outro na de Sagres. Dous terzos das 4374 localizacións obtidas entre xuño e decembro producíronse fora das augas do Parque.
 • O corvo de Sagres moveuse por unha área de 14,6 km2 entre A Graña, Aguiño e o norte da illa de Sálvora, coa meirande parte das localizacións entre Sagres e Aguiño. O corvo de Ons desplazóuse por unha área de 88,7 km2 que vai da illa de Arousa á de Onza, coa meirande parte das observacións entre o norte da illa de Ons e A Lanzada.

Gaivota patiamarela (L. michahellis)

 • O seguimento interanual do número de territorios aparentemente ocupados nos sectores de censo repartidos polas colonias do Parque indica unha diminución da poboación reprodutora de gaivota patiamarela do 7% en relación ás cifras de 2017. A poboación reprodutora ten diminuído en tódolos sectores agás en Sálvora, illa na que a poboación incrementouse nun 30%.
 • O declive anual promedio para o conxunto de sectores ao longo do periodo de seguimento (2011-2018) é considerable (-8,7%). Tódolos sectores, agás o das dunas de Cíes, levan perdido entre o 44% e o 64% da poboación que se lles estimara no 2011.
 • Comparouse de novo o éxito reprodutor entre dúas parcelas representativas dos principais hábitats de cría en Cíes, o cantíl de toxo (Cortello do porco, 45 territorios) e as dunas (Muxieiro, 39 territorios). O éxito reprodutor conxunto foi baixo (media ± desviación típica = 0,69 ± 0,87 polos a voar por territorio), algo superior na duna (0,74 ± 0,93) que no cantíl (0,64 ± 0,82).
 • En 2018 a incidencia do sindrome de parálise foi elevada, se cadra o episodio máis agudo dende 2011. Os datos recollidos apuntan cara un brote agudo da enfermidade nas colonias de Sálvora no mes de xuño.
 • A análise da mostra de egagrópilas (N= 117) indica que as patiamarelas adultas basaron a súa dieta en invertebrados mariños (frecuencia de aparición= 59,8%). Os tipos de alimento máis representados foron os invertebrados do intermareal (33,3%) e o patexo (Polybius henslowii) (26,5%). O lixo urbano estivo presente no 22,2% da mostra, e o alimento de hábitats terrestres no 12,0%. Os peixes apenas estiveron representados (5,1%). As principais diferenzas espaciais entre arquipélagos veñen dadas polas variacións na frecuencia de aparición de patexo, mexillón e lixo.

Gaivota de asa escura (L. fuscus)

 • En 2018 a poboación reprodutora de Larus fuscus no Parque foi estimada en 24 parellas, dúas por cima das estimadas en 2017.
 • Entre 2011 e 2018 a perda de poboación ten sido do 45,5%, equivalente ao -8,3% anual.
 • En Sálvora atopouse o cadavre dun adulto reprodutor con sinais de ter morto despois de sufrir parálise. Esta é a primeira evidencia de que esta doenza afecta á poboación de Larus fuscus do Parque

Gaivotón (L. marinus)

 • A estima da poboación reprodutora de gaivotón no ano 2018 é de dúas parellas unha na illa Vionta e máis a outra en Sálvora.

Pardela cincenta (C. diomedea)

 • Na colonia de Tropezas, o principal núcleo reprodutor da especie no Parque Nacional, ocupáronse 25 sitios e a poboación reprodutora foi estimada en 18 parellas. Estes valores son semellantes aos rexistrados o ano anterior.
 • Na última visita á colonia, o 23 de outubre, detectáronse 6 sitios ocupados por polos a piques de voar.

WWF 2018. Seguimiento de la interacción de las aves marinas con la actividad pesquera en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia

WWF 2018. Seguimiento de la interacción de las aves marinas con la actividad pesquera en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia. Resultados de la campaña de voluntariado de WWF en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia 2018.


RESUMEN DE EJECUCIÓN

 1. Esta memoria da cuenta de los resultados del estudio de seguimiento de la interacción de las aves marinas con la actividad pesquera en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia, realizado durante la campaña de voluntariado organizada por WWF en 2018.
 2. El estudio se llevó a cabo entre el 5 de mayo y el 28 de septiembre de 2018 (145 días) gracias al esfuerzo de 42 personas voluntarias repartidas en 11 turnos de 4 observadores que trabajaron por parejas.
 3. Además del seguimiento de las interacciones con la pesca, también se tomaron datos sistemáticos sobre la distribución y la abundancia de las aves marinas y sobre el uso que hacen las embarcaciones no pesqueras del espacio marítimo del Parque, así como del efecto de estas sobre las aves marinas.
 4. El método de muestreo consistió básicamente en la observación directa del espacio marítimo alrededor de las islas Cíes y Ons desde una serie de puntos fijos con la ayuda de telescopios (20X-60X) y binoculares (10X). El tiempo de observación diario en cada isla fue de 5 horas divididas en una sesión matutina de cuatro horas y una sesión vespertina de una hora. El tiempo de observación total alcanzó las 868 horas.
 5. Se realizaron en total 4575 observaciones (5,3 observaciones por hora de observación), de las cuales 2378 (51,6%) fueron observaciones de embarcaciones pesqueras y no pesqueras («solo barcos»), 1484 (32,2%) registraron interacciones entre aves marinas y embarcaciones («aves y barcos»), y las 713 observaciones restantes (15,5%) correspondieron a aves marinas («solo aves»).
 6. Para facilitar la localización de las observaciones y el posterior análisis de los datos se dividió el área de estudio en cuadrículas de 500 m de lado. Para corregir las diferencias existentes entre cuadrículas en cuanto al esfuerzo de muestreo (tiempo de observación), el número total de aves, de barcos o de interacciones registrados en cada cuadrícula fue transformado en una tasa de aves, barcos o interacciones por hora de observación.

AVES MARINAS

 1. En las 2197 observaciones con aves marinas («aves y barcos» y «solo aves») intervinieron un total de 8 especies: alcatraz atlántico (Morus bassanus), arao (Uria aalge), cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis), gaviota patiamarilla (Larus michahellis), gaviota sombría (Larus fuscus), pardela balear (Puffinus mauretanicus), pardela cenicienta (Calonectris diomedea) y pardela pichoneta (Puffinus puffinus).
 2. La gaviota patiamarilla, con 1295 observaciones (58,9% del total) y el cormorán moñudo, con 846 (38,5%) acapararon la mayoría de las observaciones. El número total de aves registradas fue 133.880, de las cuales 58.071 fueron moñudos y 45.283 patiamarillas. El cormorán moñudo fue la especie más abundante en Cíes (46.966 registros) y la gaviota patiamarilla en Ons (41.352 registros). Alcatraces y pardelas también resultaron ser más abundantes en Ons.
 3. Tanto en Cíes como en Ons las observaciones de cormoranes tienden a concentrarse en los brazos de mar de los canales o “portas” que separan las islas de, respectivamente, Monteagudo y San Martiño y Ons y Onza. Los datos indican que el cormorán moñudo está más extendido, es más abundante y forma bandos más grandes en Cíes que en Ons.
 4. Los datos de abundancia de gaviota patiamarilla se distribuyeron de manera bastante uniforme por el espacio marítimo de los dos archipiélagos. Las cuadrículas sin observaciones se concentraron al oeste de las islas principales y las zonas de mayor abundancia aparecen mejor definidas en Ons. Los datos sugieren que la gaviota patiamarilla está más extendida y es más abundante en Ons que en Cíes, aunque en Cíes los bandos son más grandes.

ACTIVIDAD PESQUERA

 1. Se observaron embarcaciones despachadas con nasas, artes de enmalle, palangre, liña y cerco, así como embarcaciones de marisqueo a flote (percebe, navaja y almeja). Por artes, el 39% de las observaciones fueron de nasas, seguidas de las artes de enmalle (18%). El resto de artes presentaron frecuencias inferiores al 10%.
 2. Se observaron embarcaciones de pesca en 114 cuadrículas, el 77% de todas las cuadrículas observadas. El promedio de embarcaciones por cuadrícula y hora de observación fue de 0,130 embarcaciones/h.
 3. Las embarcaciones pesqueras se distribuyeron por todo el espacio marítimo de Cíes y Ons excepto en las zonas situadas hacia el oeste de las islas principales, que es donde tienden a concentrarse las cuadrículas sin observaciones de pesqueros.
 4. Se obtuvieron observaciones de barcos de pesca faenando en 99 cuadrículas, el 67% de todas las cuadrículas observadas. El uso pesquero por cuadrícula y hora de observación fue de 0,055 embarcaciones/h.
 5. Se recogió información sobre los pesqueros que faenaban con artes no pasivas, concretamente de boliche, cerco, liña-cordel y rastro. En general, la actividad de estas artes suele localizarse en zonas concretas al este de las islas.
 6. No se encontraron diferencias entre archipiélagos en relación al esfuerzo pesquero. El patrón de distribución y los valores de abundancia de pesqueros por cuadrícula y hora de observación fueron semejantes en Cíes y Ons.
 7. Se han reunido algunas observaciones de embarcaciones de pesca profesional que empleaban artes prohibidas. Se trata concretamente de tres observaciones en dos días diferentes de un barco pescando “ao valo” en puntos próximos a los principales posaderos de cormorán moñudo de Cíes. Este arte prohibido consiste en golpear la superficie del agua con un objeto contundente para espantar a los peces hacia la red y puede suponer un grave riesgo para las aves marinas buceadoras.
 8. También se han observado casos de embarcaciones de pesca profesional que aprovechaban momentos de inactividad para practicar la pesca con liña-cordel. La duplicidad de artes no está permitida y en este caso conlleva cierto riesgo para las aves marinas acostumbradas a recoger descartes y despojos de los pesqueros. Una de las observaciones de captura accidental de gaviota patiamarilla se produjo en una liña-cordel largada desde un barco de pesca despachado con nasas.

OTRAS EMBARCACIONES

 1. En cuanto a las embarcaciones no pesqueras, se observaron embarcaciones recreativas a motor, a vela y a remo, barcos de pasaje, barcos de transporte de mercancías y barcos de vigilancia y servicios públicos como aduanas o inspección pesquera. La mayoría de las observaciones correspondieron a embarcaciones recreativas a motor (50%), seguidas de las de pasaje (14%) y recreativas a vela (12%).
 2. Se registraron embarcaciones no pesqueras en 99 cuadrículas (66,9% del total de cuadrículas observadas), con un promedio por cuadrícula de 0,0632 embarcaciones/h. Las embarcaciones no pesqueras se distribuyen por todo el espacio marítimo de Cíes y Ons excepto en las zonas situadas hacia el oeste de las islas principales, que es donde tienden a concentrarse las cuadrículas sin observaciones. Las zonas con mayor uso recreativo se localizan en cuadrículas costeras de la cara este de las islas.
 3. Se detectaron embarcaciones deportivas pescando en el 27% de las cuadrículas observadas. Esta actividad, que no está permitida en el Parque, se encuentra bastante más extendida en Ons que en Cíes.
 4. Aves y barcos de pesca tienen dos periodos de actividad, uno por la mañana y otro por la tarde, si bien en las aves estos dos periodos están mucho más marcados. El número de barcos de pesca y las observaciones de aves marinas tienden a disminuir conforme avanza el día; si bien esta tendencia es más clara en los barcos de pesca que en las aves. La principal discrepancia se produce a primera hora de la mañana, ya que a esta hora suele haber muchos barcos de pesca pero se producen pocas observaciones de aves marinas.
 5. La mayor afluencia de embarcaciones recreativas se produce por la tarde, entre las 16:00 y las 20:00 horas. Las embarcaciones de recreo siguen un patrón diario muy diferente al de las aves marinas y al de los barcos de pesca.

INTERACCIONES

 1. El 63% de todas las interacciones registradas entre aves y barcos fueron positivas y hacían referencia a situaciones en las que las aves marinas siguen a los barcos pesqueros a la espera de aprovechar descartes o desechos de la pesca, o bien se corresponden con aves que se posan en el mar cerca de un barco fondeado, pesquero o deportivo, con el mismo propósito.
 2. El 36% de todas las interacciones observadas fueron negativas y en su mayoría consistieron en situaciones en las que las aves marinas se vieron forzadas a escapar volando al paso de embarcaciones pesqueras y no pesqueras.
 3. En dos ocasiones se observaron interacciones que resultaron fatales. Ambos casos ocurrieron en Ons y afectaron a la gaviota patiamarilla, una en un arte de cerco y la otra en arte de liña-cordel.
 4. Se registraron interacciones entre aves marinas y embarcaciones en el 69% de las cuadrículas observadas. La proporción de cuadrículas con interacciones positivas (63%) fue superior a la proporción de cuadrículas con interacciones negativas (51%).
 5. Las observaciones de interacciones en Cíes se repartieron por las cuadrículas de la mitad este y por las de la zona de A Porta, que es donde se localizan las cuadrículas con mayor frecuencia de interacciones. Las tres zonas con mayor probabilidad de interacciones son A Porta, un tramo costero al oeste de O Faro y Monteagudo, y el noreste de Monteagudo.
 6. En Ons las cuadrículas con mayor frecuencia de interacciones se encuentran en el canal entre Ons y Onza y frente al puerto de Ons, mientras que las cuadrículas con mayor probabilidad de observación de interacciones incluyen también cuadrículas al oeste de la isla principal.
 7. La proporción de cuadrículas con interacciones es muy semejante en los dos archipiélagos (Cíes: 66,2%; Ons: 71,2%) y lo mismo sucede con el promedio de interacciones por cuadrícula (Cíes: 0,065 interacciones/h; Ons: 0,049 interacciones/h).
 8. El patrón de distribución de las interacciones positivas es muy semejante al del conjunto de interacciones, tanto en las Cíes como en las Ons y lo mismo ocurre con las interacciones negativas. No se han encontrado diferencias estadísticamente relevantes entre los archipiélagos lo que sugiere que la probabilidad de que un ave marina se vea envuelta en una interacción positiva o en una interacción negativa no depende del archipiélago en el que se encuentre.
 9. Las interacciones entre aves marinas y barcos afectaron a la gaviota patiamarilla, al cormorán moñudo, al alcatraz atlántico, a la pardela balear y a la pardela cenicienta. El reparto por especies de las 1477 interacciones registradas fue muy desigual, ya que la muestra aparece dominada por la gaviota patiamarilla (76,3%) y el cormorán moñudo (22,5%). Cerca de un 10% de las interacciones afectaron a bandos mixtos, casi todos ellos formados por gaviotas y cormoranes.
 10. La gran mayoría de las interacciones positivas fueron protagonizadas por la gaviota patiamarilla (98,5%); en cambio, las interacciones negativas se encuentran repartidas entre patiamarillas (45,9%) y moñudos (51,7%).
 11. Las especies también difieren en el balance entre interacciones positivas e interacciones negativas: El cormorán moñudo y las pardelas apenas intervienen en interacciones positivas, mientras que estas suponen cerca del 75% de las interacciones protagonizadas por las patiamarillas.
 12. Los barcos de pesca profesional protagonizaron muchas más interacciones (79,8%) que los no pesqueros (20,2%) e intervinieron en casi todas (96,8%) las interacciones positivas. Las interacciones negativas se repartieron más o menos a partes iguales entre pesqueros y no pesqueros (52,2% y 47,8% respectivamente).
 13. Las interacciones más frecuentes son las protagonizadas por embarcaciones despachadas con nasas (43,5%), seguidas de las de artes de enmalle (22,3%) y de aquellas en las que no fue posible identificar el arte con el que estaban despachadas (20,3%). El porcentaje de interacciones que le corresponde al resto de artes fue siempre inferior al 5%.
 14. No todas las artes tienen la misma probabilidad de producir interacciones. Las dos artes de pesca pasiva más frecuentes, nasas y enmalle, son las que mostraron una mayor tendencia a interactuar con las aves marinas, sin que haya diferencias entre ellas. Entre las artes activas, las de mayor proporción de interacciones son el boliche (35,1%) y el cerco (34,9%). Las embarcaciones despachadas con artes de marisqueo a flote y con liña-cordel fueron las menos proclives a interactuar con las aves marinas.
 15. En todas las artes excepto en las de marisqueo-buceo y liña-cordel el número de interacciones positivas supera netamente al número de interacciones negativas
 16. Dentro del grupo de las embarcaciones no pesqueras, las que protagonizaron el mayor número de interacciones fueron las deportivas a motor (52,7%), seguidas del grupo de usos diversos (14,1%) y de las motos de agua (13,8%).
 17. Son los tipos de embarcaciones menos frecuentes, motos de agua (un 46% de las observaciones de motos de agua fueron del tipo interacción) y las deportivas a remo (44%), los que mostraron una mayor tendencia a interaccionar con las aves marinas en aguas del Parque. En el otro extremo (7%) se encuentran las embarcaciones a vela que son, con diferencia, las menos proclives a interactuar con las aves marinas. Con porcentajes de interacción intermedios, entre el 23% y el 29%, se encuentran las embarcaciones deportivas a motor y los barcos de pasaje.
 18. Se proponen seis medidas básicas con el objeto reducir los impactos negativos de la navegación en tránsito o en faena de las embarcaciones pesqueras y no pesqueras en el Parque Nacional: i) Dar a conocer el problema; ii) Elaborar unas normas sencillas de navegación; iii) Limitar la velocidad; iv) Establecer pasillos de navegación; v) Restringir ciertos tipos de embarcaciones; vi) Buenas prácticas de la propia flota del Parque y de otras administraciones públicas.
 19. Los resultados de este trabajo apoyan la hipótesis de que la captura accidental de aves marinas buceadoras en el Parque Nacional puede ajustarse mejor a un modelo de episodios ocasionales de mortalidad, tal vez concentrados en zonas y periodos muy concretos, que a una mortalidad crónica. Las observaciones de embarcaciones pescando “ao valo” una técnica de pesca prohibida que ya ha causado episodios de mortandades masivas de cormorán moñudo parecen reforzar esta idea.

 

RECOMENDACIONES PARA LA GESTIÓN

Las medidas que se proponen tienen por objeto reducir los impactos negativos de la navegación en tránsito o en faena de las embarcaciones pesqueras y no pesqueras. El listado siguiente ha de entenderse como un punto de partida hacia un conjunto eficaz de medidas debatidas y consensuadas con los grupos afectados y sujeto a modificaciones y ajustes que se hagan cargo de los resultados de nuevos estudios.

 1. DAR A CONOCER EL PROBLEMA

Seguramente la mayoría de las personas que acuden a las islas no saben de la existencia de un conflicto de usos entre las aves marinas y las embarcaciones pesqueras y no pesqueras que navegan por las aguas del Parque. Dar a conocer el problema es el primer paso para su solución.

 1. ELABORAR UNAS NORMAS SENCILLAS DE NAVEGACIÓN

Es posible que unas pocas normas de navegación, sencillas y fáciles de llevar a la práctica, como por ejemplo, la obligación o recomendación de rodear los bandos de aves marinas, consigan reducir el impacto de la navegación pesquera y recreativa sobre las aves marinas. Estas normas pueden ser obligatorias o entenderse como buenas prácticas.

 1. LIMITACIÓN DE LA VELOCIDAD

Las embarcaciones más rápidas y más ruidosas son las que protagonizan el mayor número de interacciones negativas con las aves marinas lo que sugiere que la velocidad, y seguramente el ruido, pueden ser dos factores directamente relacionados con el impacto sobre las aves. Una limitación general de la velocidad de navegación dentro del espacio protegido, además de reducir considerablemente el número e intensidad de las interacciones negativas, también permite maniobras más seguras para evitar a las aves y les da más tiempo para reaccionar.

 1. ESTABLECER PASILLOS DE NAVEGACIÓN

Esta medida trata de reducir el solapamiento entre las zonas de navegación y las zonas frecuentadas por las aves marinas mediante la delimitación de pasillos de navegación hacia los fondeaderos y puntos de amarre. Se aplicaría a todas las embarcaciones no pesqueras y a las embarcaciones pesqueras en tránsito y, especialmente, a los barcos de pasaje. Asimismo, las rutas entre fondeaderos deberían evitar las zonas donde se producen las mayores concentraciones de aves marinas.

 1. RESTRICCIONES A CIERTOS TIPOS DE EMBARCACIONES

Los datos recogidos sugieren que ciertos tipos de embarcaciones, en especial las más rápidas y ruidosas producen un número desproporcionado de situaciones de riesgo para las aves. Tal vez no sean el medio más adecuado para disfrutar del espacio marítimo del parque Nacional.

 1. FLOTA PROPIA

La propia flota del Parque, así como las otras embarcaciones de organismos oficiales que operen en el Parque deberían de adherirse a las recomendaciones anteriores.

 1. VIGILANCIA

Es necesario aumentar la vigilancia en el espacio marino del Parque, especialmente en lo relativo al uso de artes y prácticas de pesca prohibidas que pueden poner en riesgo a las aves marinas.

That Seagull Stole My Camera (and My Shot)!: Overlapping Metaphorical and Physical Distances in the Human-Animal-Camera Triad

Zulueta, C.C., 2018. That Seagull Stole My Camera (and My Shot)!: Overlapping Metaphorical and Physical Distances in the Human-Animal-Camera Triad. Critical Distance in Documentary Media, pp.231-256.


Historically, non-human animals have been a core subject of cinema and documentary films and practices. Either in fiction or non-fiction they have been recorded by humans, edited, and narrated to be represented and interpreted in certain ways, to make them stand for certain human symbols and projections. But what happens when one of those animals grabs the camera? What happens when a seagull steals a camera, when squirrels photobomb hikers or when macaques take spontaneous jungle selfies? This chapter relies on animal studies to address these situations and the agencies involved, how they have been reflected by contemporary art or in conventional wildlife documentaries in order to think about the changes which affect the confluences and distinctions between the physical and metaphorical distances at work within the human-camera-animal triad.

Concentrations of chlorinated pollutants in adipose tissue of yellow-legged gulls (Larus michahellis) from Spain: Role of gender and age

Vizuete, J., Hernández-Moreno, D., Fidalgo, L.E., Bertini, S., Andreini, R., Soler, F., Míguez-Santiyán, M.P., López-Beceiro, A. e Pérez-López, M., 2018. Concentrations of chlorinated pollutants in adipose tissue of yellow-legged gulls (Larus michahellis) from Spain: Role of gender and age. Ecotoxicology and environmental safety, 164, pp.493-499.

Concentrations of 7 different polychlorinated biphenyl (PCB) congeners, and eleven organochlorine pesticides (OCPs) and metabolites, including DDTs (dichlorodiphenyltrichloroethane), HCHs (hexachlorocyclohexane isomers), Endosulfan, Endosulfan sulfate, Endrin, Dieldrin and HCB (hexachlorobenzene), were determined in adipose tissue of 57 yellow-legged gulls collected from NW and N Spain. Furthermore, the possible differences due to two endogenous factors, age and gender, were determined. All the analyzed PCBs were detected in over 66% of the samples, with levels of 291.9 (PCB 180), 34.5 (PCB 118), 0.7 (PCB 28), 432.6 (PCB 153), 225.5 (PCB 138), 1.3 (PCB 101) and 0.4 (PCB 52) µg/kg of adipose tissue. With respect to the OCPs and metabolites, only 4,4′-DDE and HCB were detected in more than 50% of the samples, with means of 360.6 and 2.5 µg/kg of adipose tissue, respectively. From all the considered contaminants, only 4,4′-DDE levels presented significant differences depending on the gender, with females showing higher values than males (p < 0.01). Significant differences (p < 0.001) were also found related to age for the levels of PCBs 180, 138, 101, 28 and 153, as well as 4,4′-DDE, with adult levels being higher than those in young birds. The results of the present study constitute a baseline to better assess the environmental impacts of PCB and OCP contamination at other coastal sites for future biomonitoring studies, with particular emphasis on gender- and age-related differences.


Enrichment of trace elements in colonies of the yellow-legged gull (Larus michahellis) in the Atlantic Islands National Park (Galicia-NW Spain)

De La Peña-Lastra, S., Pérez-Alberti, A. e Otero, X.L., 2019. Enrichment of trace elements in colonies of the yellow-legged gull (Larus michahellis) in the Atlantic Islands National Park (Galicia-NW Spain). Science of The Total Environment, 648, pp.1536-1548.


Marine-derived nutrients are known accumulate in seabird breeding colonies due to the deposition of nutrient-rich biological materials, thus greatly altering the functioning and dynamics of these terrestrial ecosystems. Here we present the results of a sampling survey carried out during three years in yellow-legged gull colonies in the Atlantic Islands of Galicia National Park (NW Spain) with the aim of evaluating the influence of the colonies on the accumulation of trace elements, including micronutrients (Cu, Zn, Se, Co, Mo, Ni) and toxic elements (Cr, Cd, Hg, Pb, As, Ag), in the surrounding environments. For this purpose, we analysed samples of biological materials produced by the seabirds (pellets, excrement, feathers, eggs) and of soil, plants and inland water from several different subcolonies and control zones without seabirds.

The concentrations of most of the elements were higher in excrement and pellets (mean values: Zn: 152, As: 50 mg kg−1, Cd: 6, Co: 5 mg kg−1) than in feathers and eggs. The flow of trace elements into the breeding colonies, considering only the excrement, revealed a very high level of trace element deposition for a supposedly pristine environment (Zn: 2667, Cd: 70, Cu: 315, As: 64 g ha−1). The total concentrations of trace elements in soil were consistent with the long-term impact of the seabirds. Thus, the values in areas which this impact was greatest were significantly higher than in the control zones, particularly considering the most labile geochemical fractions of the soil. The concentrations of some elements (i.e. Co, As, Cd) were also higher in the inland waters in the colonies than in control zones. Finally, the concentration of trace elements in plants varied depending on the species and element considered.

Trace elements in biomaterials and soils from a Yellow-legged gull (Larus michahellis) colony in the Atlantic Islands of Galicia National Park (NW Spain).

 


Otero, X.L., de la Peña-Lastra, S., Romero, D., Nobrega, G.N., Ferreira, T.O., Pérez-Alberti, A., 2018. Trace elements in biomaterials and soils from a Yellow-legged gull (Larus michahellis) colony in the Atlantic Islands of Galicia National Park (NW Spain). Marine Pollution Bulletin, 133, pp.144-149.


Seabird colonies drastically transform the sites that they inhabit. Although the influence of seabirds on nutrient cycling has been investigated in numerous studies, the effects on trace elements has scarcely been considered. In this study, we determined the total contents of 9 trace elements in biomaterials (excrement, pellets, feathers and eggs) and soils in relation to the presence the Yellow-legged gull Larus michahellis. The concentrations of Zn, Cu and As were particularly high in the pellets and excrement. The total contents of the trace elements were significantly higher in the soils in the sub-colonies in which Yellow-legged gulls predominate than in soil from the control zone (with no gulls). The difference was even higher for the most reactive geochemical fractions. We observed that the oxidizable fraction was the most relevant fraction for almost all trace elements, indicating the importance of organic matter in trace element retention in sandy soils.

Maternal programming of offspring antipredator behavior in a seabird

Morales, J., Lucas, A. e Velando, A., 2018. Maternal programming of offspring antipredator behavior in a seabird. Behavioral Ecology, arx197, https://doi.org/10.1093/beheco/arx197


Predation risk is an important environmental factor for animal populations, expected to trigger maternal effects to prepare offspring for living in an environment with predators. Yet, evidence of adaptive anticipatory maternal effects in wild animals is still weak. Here, we explored this question in a wild colony of yellow-legged gulls, Larus michahellis. To this aim, prior to laying we exposed mothers to either mink decoys or nonpredator rabbit decoys and explored the antipredator behavior of 118 chicks at the age of 2 days. We found that chicks from second-laid eggs by predator-exposed mothers crouched faster after hearing a playback with adult alarm calls than chicks from second-laid eggs by control mothers. Besides, chicks from third-laid eggs by predator-exposed mothers were lighter than control chicks, but this was not due to differences in egg volume. Our results suggest that predator-exposed mothers modified offspring phenotype via eggs to cope with predators, although only in chicks from second-laid eggs. Maternal transference of corticosterone could underlie chick behavioral plasticity. Results support the role of maternal effects as a form of phenotype programming to forewarn offspring about environmental hazards.