Seguimento das poboacións de aves mariñas no Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia: resultados de 2017

Munilla, I. 2017. Seguimento das poboacións de aves mariñas no Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia: resultados de 2017. Parque Nacional Marítimo e Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. Decembro 2017.


RESUMEN

Corvo mariño (P. aristotelis)

 • A poboación reprodutora de corvo mariño no Parque Nacional en 2017 estimouse en 944 parellas repartidas en oito colonias principais. Esta cifra representa o 67% do censo galego da especie. Dous terzos da poboación do Parque localízanse no arquipélago de Ons, o 25% no arquipélago de Cíes e o 9% restante en Sagres. A colonia máis numerosa é Ons Norte con 485 parellas, a metade das estimadas para o conxunto do Parque.
 • O número de parellas censadas representa un lixeiro aumento con respecto dos datos de 2015 e 2016.
 • A estima do éxito reprodutor no Parque Nacional en 2017 foi de (media ± desviación típica): 0,99 ± 1,06 polos por niño (N = 76 niños), mais con diferenzas moi acusadas entre os tres arquipélagos: Cíes = 0,52 ± 0,75 polos por niño; Ons = 1,21 ± 1,17; Sagres = 1,11 ± 1,08. O éxito reproductor rexistrado en Ons é significativamente superior ao do ano pasado.
 • A análise de tres mostras de egagrópilas recollidas durante o periodo reprodutor nas illas Cíes (O Faro, N= 24), Ons (Cova do Lobo, N= 42) e Sagres de Fora (N= 27) indican que os corvos mariños do Parque Nacional consumiron maioritariamente tres grupos de peixe, por esta orde: lábridos (Labridae), pións (Atherina presbyter), e fanecas (Trisopterus).
 • Este ano rexistrouse unha frecuencia relativamente alta de bolos (Ammodytidae) na mostra de egagrópilas de Cíes o que pode ser indicativo dunha certa recuperación das poboacións dese peixe preto das illas.

Gaivota patiamarela (L. michahellis)

 • O seguimento interanual indica unha diminución da poboación reprodutora de gaivota patiamarela do 21% en relación ás cifras de 2016. A poboación reprodutora ten diminuído en tódolos sectores sen excepción, sendo este o primeiro ano da serie no que esto acontece. O declive anual promedio para o conxunto de sectores ao longo do periodo de seguimento (2011-2017) é considerable (-9,1%). As illas de Sálvora e Vionta acumulan xa dous anos seguidos con declives moi fortes e perderon, en conxunto, máis do 40% da poboación censada en 2015.
 • Neste ano comparouse o éxito reprodutor entre dúas parcelas de estudo representativas dos principais hábitats de cría da gaivota en Cíes, o cantíl de toxo (Cortello do porco, 48 territorios) e as dunas (Muxieiro, 37 territorios). O éxito reprodutor rexistrado no conxunto da mostra de territorios foi baixo (media ± desviación típica = 0,61 ± 0,90 polos a voar por territorio), aínda que algo superior na parcela de duna (0,68 ± 1,03) que na parcela do cantíl (0,56 ± 0,78).
 • En 2017 a incidencia do sindrome de parálise foi moi baixa. Malia o esforzo de prospección ser intenso e estendido no tempo, observáronse só 6 gaivotas con apariencia de ter morto con síntomas de parálise.
 • O contido da mostra de egagrópilas (N= 167) indica que as gaivotas adultas do Parque Nacional basaron a súa dieta en invertebrados mariños cunha frecuencia de aparición do 76,2%. O alimento mellor representado foi o patexo (Polybius henslowii) (50,1%); seguido dos invertebrados do intermareal (25,6%), entre eles o percebe (Pollycipes cornucopia 20,4%) e mexillón (Mytillus galloprovincialis 7,2%). O lixo urbano está presente no 14,3% da mostra, e o alimento de hábitats terrestres no 7,8%. Os peixes apenas están representados. As diferenzas espaciais entre arquipélagos (Cíes, Ons e Sálvora) veñen dadas pola presenza de determinados tipos de alimento pouco ou nada representados no resto.

Gaivota de asa escura (L. fuscus)

 • En 2017 a poboación reprodutora de Larus fuscus nas illas de Sálvora e Vionta foi de 21 TAO, 20 deles en Sálvora. A estima de 2017 é un 25% por cento menor que as estimas de 2015 e 2016.

Gaivotón (L. marinus)

 • A estima da poboación reprodutora de gaivotón no ano 2016 é dunha parella na illa de Vionta, máis non quitaron polos.

Pardela cincenta (C. diomedea)

 • Na colonia de Tropezas, o principal núcleo reprodutor da especie no Parque Nacional, ocupáronse 27 sitios e a poboación reprodutora foi estimada en 17 parellas. Estes valores son os máis altos rexistrados dende a eventual fundación da colonia. Este ano marcáronse 6 sitios novos e constatouse unha expansión da área cuberta pola colonia.
 • Os datos recollidos suxiren que en 2017 as pardelas de Tropezas produciron 17 polos, aínda que non está claro cantos deles conseguiron voar.
 • A resposta das pardelas aos sistemas de atracción social instalados en Cíes foi pobre. O sitio de cría que ven sendo ocupado en Chancelos dende 2013 foi ocupado de novo este ano por unha parella reprodutora, máis o sitio foi posteriormente abandonado.

 

Seguimento das poboacións de aves mariñas no Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia: resultados de 2015 e 2016

Munilla, I. 2016. Seguimento das poboacións de aves mariñas no Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia: resultados de 2015 e 2016. Parque Nacional Marítimo e Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. Decembro 2016.


RESUMEN E CONCLUSIÓNS

Corvo mariño (Phalacrocorax aristotelis)

 • Os resultados do censo de tres sectores seleccionados para o seguimento da poboación reproductora de corvo mariño cristado (illa de O Faro, Xubenco-Fontenova e Sagres de Fóra) indican unha diminución do 9% respecto do censo do ano pasado. Na illa de O Faro é o valor máis baixo dos rexistrados nos últimos dez anos.
 • A estima do éxito reprodutor do corvo mariño no Parque Nacional en 2016 é de (media ± desviación típica): 1,14 ± 1,06 polos por niño (N = 63 niños) mais con diferenzas moi acusadas entre os tres arquipélagos: Cíes = 0,59 ± 0,94 polos por niño; Ons = 0,82 ± 0,93; Sagres = 1,65 ± 1,06 polos por niño.
 • A análise de tres mostras de egagrópilas recollidas durante o periodo reprodutor nas illas Cíes (O Faro, N= 22), Ons (Fontenova-Xubenco, N= 7) e Sagres de Fora (N= 29) suxire a existencia de marcadas diferencias espaciais na dieta dos corvos mariños. En Cíes os principais grupos son lorchos (Gobiidae) e pións (Atherina presbyter), en Ons bolos (Ammodytidae) e pións, mentras que en Sagres os máis representados nas egagrópilas foron lábridos (Labridae) e bolos. Os bolos, un alimento de gran calidade e moi importante para a conservación da especie non aparecen representados na mostra de Cíes.
 • Observáronse corvos mariños no 30,2% das cuadrículas mostreadas no espazo marítimo do Parque, cunha densidade media de 8,3 corvos por cuadrícula. En conxunto, a gran maioría das observacións de corvo mariño son individuos solitarios a mergullar preto da beiramar máis tamén se obtivo un pequeno porcentaxe de observacións de bandos moi numerosos. Os bandos máis numerosos foron rexistrados en Cíes, en dúas cuadrículas da zona coñecida como “A Porta”, na beira norleste da illa de San Martiño.

Gaivota patiamarela (Larus michahellis)

 • O seguimento interanual da poboación reprodutora de gaivota patiamarela indica unha diminución do 7,6% en relación ás cifras de 2015. Esta baixada é debida ao descenso ocorrido nos dous sectores de Arousa, que perderon ao redor do 20% da poboación censada no 2015. Porén os dous sectores de Cíes en zonas de acantilado e toxeira recuperaron poboación e os de Ons permaneceron estables. Os datos indican que a poboación das dunas de Cíes deixou de medrar. A estima de 2392 TAO para o conxunto de sectores supón unha redución do 27% no número total de parellas nidificantes con respecto dos datos de 2011. O declive anual equivalente para o conxunto de sectores é do -9,8%. Cos datos de 2016 reducíronse as diferenzas entre sectores nas taxas de declive.
 • As taxas de incremento da poboación reprodutora de gaivota patiamarela inferidas por medio de censos parciais -en sectores escollidos- son moi semellantes ás obtidas por medio de censos completos.
 • En 2015 seguimos o desenvolvemento de 30 roladas na duna de Muxieiros, 15 delas en niños ao enxoito de matas de Camariña (Corema album) e as outras 15 en niños ao descuberto. O seguimento destas roladas proporciona unha estima de produtividade para o conxunto da mostra (N=30) de (media ± dt) 0,90 ± 1,06 polos por parella (1,20 para os niños baixo camariña e 0,60 para os niños ao descuberto). Este é o terceiro ano consecutivo no que se realiza este estudo, mais o primeiro no que se atopan diferenzas.
 • En 2015 observáronse en total 15 gaivotas con síntomas do síndrome de parálise , todas elas mortas. Só se atoparon gaivotas mortas en dous dos transectos: 10 no de Vionta e as outras 5 no de Monteagudo. A maioría das mortes (11 cadavres) foron rexistradas no mes de xuño. En 2016, malia que o esforzo de prospección ser máis intenso e estendido no tempo, observáronse só 3 gaivotas con evidencias claras de ter morto con síntomas de parálise.
 • Según os resultados da análise de egagrópilas, en 2015 (N = 359) e 2016 (N = 141) as gaivotas patiamarelas adultas do Parque Nacional basaron a súa dieta en invertebrados mariños. Nos dous anos o alimento mellor representado é o patexo (Polybius henslowii) cunha frecuencia de aparición do 58,2% e do 45,4% respectivamente, seguido dos invertebrados do intermareal rochoso (22,3% e 26,2%). O lixo urbano estivo presente no 13,1% e o 16,3% da mostra respectivamente. Nos dous anos atoparonse diferenzas na composición das egagrópilas en función da illa, aínda que bastante máis marcadas en 2016.
 • Observáronse gaivotas no 63% das cuadrículas do espazo marítimo do Parque Nacional, cunha densidade media de 27,5 aves por cuadrícula. Os máximos valores de densidade por arquipélago déronse en Sálvora (39,2 gaivotas por cuadrícula ocupada) e os máis baixos en Ons (16,6 gaivotas por cuadrícula ocupada).

Gaivota de asa escura (Larus fuscus)

 • En 2016 a poboación reprodutora de Larus fuscus nas illas de Sálvora e Vionta foi de 28 TAO, 27 deles en Sálvora. A estima de 2016 coincide exactamente coa de 2015, aínda que daquela contáranse dous territorios na Vionta.
 • Preto do 80% das 161 gaivotas escuras rexistradas nos censos do espazo marítimo de Parque foron observadas no mar de Sálvora durante o mes de outubro.

Gaivotón (Larus marinus)

 • A estima da poboación reprodutora de gaivotón no ano 2016 é dunha parella.

Pardela cincenta (Calonectris diomedea)

 • A distribución das balsas vesperáns localizadas este ano, o resultado das escoitas na illa San Martiño, e máis a inspección das colonias e sitios de cría coñecidos, indican que a área de aniñamento da pardela cincenta no Parque Nacional en 2016 continúa circunscrita ás illas de Monteagudo e San Martiño do arquipélago de Cíes.
 • A estima do tamaño da poboación reprodutora de pardela cincenta no Parque Nacional en 2016 é de 19 sitios con ocupación aparente ou efectiva, 18 deles en Tropezas. Sinalar o rexistro de 3 sitios novos, todos eles en Tropezas. As escoitas na illa San Martiño indicaron a posible existencia de dous puntos de cría na mesma zona onde a especie ven sendo detectada dende 2007.
 • Os datos recollidos suxiren que o ano 2016 non foi un ano bo de cría para a pardela cincenta no Parque Nacional. Nos 19 sitios ocupados rexistráronse 4 polos (21%).
 • A data de partida da colonia dun deses polos foi o 4 de novembro.
 • No ano 2016 a resposta das pardelas aos sistemas de atracción social instalados en Cíes foi moi semellante á dos dous últimos anos. Aparentemente, os dous lugares son visitados de cotío por un pequeno número de exemplares que poden ser tanto reprodutores como prospectores. O sitio de cría que ven sendo ocupado en Chancelos dende 2013 foi ocupado de novo este ano por unha parella reprodutora, máis o sitio foi abandonado no mes de setembro. Na Valgada non se obtiveron evidencias directas de cría.
 • Nos censos do espazo marítimo do Parque mediante embarcación déronse observado 183 exemplares de pardela cincenta, máis da metade na illa de Ons. Observáronse cincentas no 13% das cuadrículas. O 82% das aves foron observadas (150 aves) no mes de outubro, que é cando se rexistraron as maiores concentracións absolutas. A densidade media foi de 3,7 aves por cuadrícula.
 • O 90% das cuadrículas con observacións de pardelas cincentas correspondense con cuadrículas da banda oeste dos arquipélagos do Parque. As pardelas empregan maiormente certas zonas do espazo marítimo do Parque, patrón que semella ser máis marcado en Cíes e Ons.

 

Procesos de colonización y agregación social en la pardela cenicienta (Calonectris diomedea) en Galicia

Munilla, I., Velando, A., & Genovart, M. Procesos de colonización y agregación social en la pardela cenicienta (Calonectris diomedea) en Galicia. En: Proyectos de Investigación en Parques Nacionales 2010-2013. 371-391. Organismo Autónomo de Parques Nacionales. (2015).


La pardela cenicienta (Calonectris diomedea) colonizó el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia en 2007 y actualmente se encuentra en las islas Monteagudo y Sur del archipiélago de las Cíes. La estima de la población es de 22 sitios aparentemente ocupados, la mayor parte de ellos (19 sitios) en Tropezas (Monteagudo). Además Galicia cuenta con otras dos colonias, también de fundación reciente, en Sisargas (17 sitios) y Coelleira (22 sitios). Para el conjunto de Galicia se observó una tendencia creciente del número de sitios aparentemente ocupados, del número de parejas reproductoras y del número de pollos entre 2009 y 2013, si bien la proporción de sitios ocupados por parejas reproductoras a lo largo de estos años en las tres localidades fue muy variable. La comparación con datos morfométricos de las subespecies mediterránea (C.d.diomedea) y atlántica (C.d.borealis) indica que la mayoría de las aves de Galicia se asemejan a borealis; no obstante, la proporción de individuos intermedios es considerable y algunos se clasificarían como diomedea. Este resultado es coherente con los datos genéticos y con la escucha de reclamos de diomedea en las colonias gallegas. Existe un dimorfismo sexual marcado que varía en función de la colonia. La heterocigosidad media de las pardelas del Parque Nacional, medida en 10 microsatélites nucleares polimórficos fue de 0,43 ± 0,25, semejante a la del resto de colonias gallegas y a la de otras de la especie. En general, ninguno de los 5 índices de diversidad genética empleados muestra indicios de que la diversidad genética de las colonias gallegas sea inferior a la de las colonias históricas y numerosas. Los valores de los índices de fijación (FST) entre pares de poblaciones muestran que las diferencias genéticas entre las colonias gallegas son pequeñas aunque en el par Sisargas-Coelleira son significativas. La comparación con otras colonias atlánticas (Berlengas, Azores, Canarias, Selvagens y Desertas) y mediterráneas (Menorca, Mallorca, Alborán y Túnez) muestra que las colonias gallegas se diferencian genéticamente de Selvagens, Desertas y de todas las colonias mediterráneas excepto Túnez. Los métodos de análisis Bayesianos mostraron que las pardelas gallegas se agrupaban claramente con los individuos atlánticos, si bien algunas presentaron una traza mediterránea. Mediante el análisis químico de las plumas que recubren la glándula uropigial se cuantificaron 27 compuestos, cuatro de ellos aparecieron siempre y otros 8 están presentes en más de la mitad de los individuos muestreados. Existen cuatro terpenos que, cuando están presentes, presentan unas abundancias muy superiores al resto. Cinco compuestos son responsables de las diferencias encontradas entre las tres colonias de Galicia en cuanto a la composición química de las secreciones uropigiales y, además, cada colonia cuenta con ciertos compuestos característicos. Los resultados de la parte más aplicada del proyecto han demostrado que mediante la emisión de estímulos acústicos se puede conseguir que las pardelas cenicientas ocupen estructuras artificiales apropiadas para la cría. Nuestra experiencia sugiere que es posible propiciar la formación de colonias de pardela cenicienta mediante el uso combinado de estímulos de agregación social y estructuras de anidamiento artificiales y apoya el empleo de vallados interiores como una medida eficaz en la gestión de especies vulnerables amenazadas por carnívoros terrestres en islas.

Procesos de colonización y agregación social en la pardela cenicienta (Calonectris diomedea) en Galicia

Munilla, I., Velando, A. & Genovart, M. Procesos de colonización y agregación social en la pardela cenicienta (Calonectris diomedea) en Galicia. En: Proyectos de Investigación en Parques Nacionales 2010-13: 371–391 (Organismo Autónomo de Parques Nacionales, 2015).


La pardela cenicienta (Calonectris diomedea) colonizó el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia en 2007 y actualmente se encuentra en las islas Monteagudo y Sur del archipiélago de las Cíes. La estima de la población es de 22 sitios aparentemente ocupados, la mayor parte de ellos (19 sitios) en Tropezas (Monteagudo). Además Galicia cuenta con otras dos colonias, también de fundación reciente, en Sisargas (17 sitios) y Coelleira (22 sitios). Para el conjunto de Galicia se observó una tendencia creciente del número de sitios aparentemente ocupados, del número de parejas reproductoras y del número de pollos entre 2009 y 2013, si bien la proporción de sitios ocupados por parejas reproductoras a lo largo de estos años en las tres localidades fue muy variable. La comparación con datos morfométricos de las subespecies mediterránea (C.d.diomedea) y atlántica (C.d.borealis) indica que la mayoría de las aves de Galicia se asemejan a borealis; no obstante, la proporción de individuos intermedios es considerable y algunos se clasificarían como diomedea. Este resultado es coherente con los datos genéticos y con la escucha de reclamos de diomedea en las colonias gallegas. Existe un dimorfismo sexual marcado que varía en función de la colonia. La heterocigosidad media de las pardelas del Parque Nacional, medida en 10 microsatélites nucleares polimórficos fue de 0,43 ± 0,25, semejante a la del resto de colonias gallegas y a la de otras de la especie. En general, ninguno de los 5 índices de diversidad genética empleados muestra indicios de que la diversidad genética de las colonias gallegas sea inferior a la de las colonias históricas y numerosas. Los valores de los índices de fijación (FST) entre pares de poblaciones muestran que las diferencias genéticas entre las colonias gallegas son pequeñas aunque en el par Sisargas-Coelleira son significativas. La comparación con otras colonias atlánticas (Berlengas, Azores, Canarias, Selvagens y Desertas) y mediterráneas (Menorca, Mallorca, Alborán y Túnez) muestra que las colonias gallegas se diferencian genéticamente de Selvagens, Desertas y de todas las colonias mediterráneas excepto Túnez. Los métodos de análisis Bayesianos mostraron que las pardelas gallegas se agrupaban claramente con los individuos atlánticos, si bien algunas presentaron una traza mediterránea. Mediante el análisis químico de las plumas que recubren la glándula uropigial se cuantificaron 27 compuestos, cuatro de ellos aparecieron siempre y otros 8 están presentes en más de la mitad de los individuos muestreados. Existen cuatro terpenos que, cuando están presentes, presentan unas abundancias muy superiores al resto. Cinco compuestos son responsables de las diferencias encontradas entre las tres colonias de Galicia en cuanto a la composición química de las secreciones uropigiales y, además, cada colonia cuenta con ciertos compuestos característicos. Los resultados de la parte más aplicada del proyecto han demostrado que mediante la emisión de estímulos acústicos se puede conseguir que las pardelas cenicientas ocupen estructuras artificiales apropiadas para la cría. Nuestra experiencia sugiere que es posible propiciar la formación de colonias de pardela cenicienta mediante el uso combinado de estímulos de agregación social y estructuras de anidamiento artificiales y apoya el empleo de vallados interiores como una medida eficaz en la gestión de especies vulnerables amenazadas por carnívoros terrestres en islas.

Colony Foundation in an Oceanic Seabird

Munilla, I., Genovart, M., Paiva, V. H. & Velando, A. Colony Foundation in an Oceanic Seabird. PloS one 11, e0147222 (2016).


Seabirds are colonial vertebrates that despite their great potential for long-range dispersal and colonization are reluctant to establish in novel locations, often recruiting close to their natal colony. The foundation of colonies is therefore a rare event in most seabird species and little is known about the colonization process in this group. The Cory’s shearwater (Calonectris diomedea) is a pelagic seabird that has recently established three new colonies in Galicia (NE Atlantic) thus expanding its distribution range 500 km northwards. This study aimed to describe the establishment and early progress of the new Galician populations and to determine the genetic and morphometric characteristics of the individuals participating in these foundation events. Using 10 microsatellite loci, we tested the predictions supported by different seabird colonization models. Possibly three groups of non-breeders, adding up to around 200 birds, started visiting the Galician colonies in the mid 2000’s and some of them eventually laid eggs and reproduced, thus establishing new breeding colonies. The Galician populations showed a high genetic diversity and a frequency of private alleles similar to or even higher than some of the large historical populations. Most individuals were assigned to several Atlantic populations and a few (if any) to Mediterranean colonies. Our study suggests that a large and admixed population is settling in Galicia, in agreement with predictions from island metapopulation models of colonization. Multiple source colonies imply that some birds colonizing Galicia were dispersing from very distant colonies (> 1500 km). Long-distance colonizations undertaken by relatively large and admixed groups of colonizers can help to explain the low levels of genetic structure over vast areas that are characteristic of most oceanic seabird species.